lefttop.jpgleftmiddle.jpg

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

ankieta

Czy posłałbyś dziecko 6- letnie do pierwszej klasy?

Pokaż wyniki
rightmiddle.jpg

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

kalendarium
Poniedziałek, 2018-12-17
Imieniny:
Jolanty, Łukasza
leftbottom.jpg
Logo BIP
Jesteś tu: » Strona startowa » O szkole » Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

W roku szkolnym 2016/2017 stypendium otrzymała Emilia Jerdanek z kl. IG

 

 

 

A oto stypendyści z Gminy Wieprz, z naszej szkoły stypendium otrzymali w roku 2015/2016:


Maria Cmunt

Monika Wróbel

Jakub Łopata

 

 

 

http://stypendia.mcp.malopolska.pl

 

 

Stypendia dla uczniów

"Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" to projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

 

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty

Podziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

Zakładane wsparcie indywidualne ucznia w ramach projektu to comiesięczna wypłata stypendium w wysokości 500 zł przez okres 12 miesięcy (od września do sierpnia).

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium?

Uczeń ubiegający się o stypendium musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego;
 • uzyskał średnią z wszystkich ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium; podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011 średnia ocen dotyczyć będzie roku szkolnego 2009/2010;
 • dochód na jednego członka rodziny ucznia, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (obecnie jest to kwota 1008 zł netto miesięcznie, lub gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kwota 1166 zł netto miesięcznie); podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011 należy złożyć dokumenty potwierdzające dochody w roku kalendarzowym 2009;
 • wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi z trzech lat szkolnych poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium, na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach  drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania w/w osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji.

Termin naboru Wniosków każdorazowo będzie określony w ogłoszeniu o naborze wniosków i zamieszczony na stronie internetowej stypendiów.

Wniosek pobrany ze strony internetowej należy wypełnić i złożyć w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w wersji papierowej wraz z kopiami dokumentów potwierdzających dochody wszystkich członków rodziny ucznia (więcej szczegółów we wzorze wniosku o przyznanie stypendium). Dokumenty można przesłać również kurierem lub pocztą, przy czym nie będą rozpatrywane Wnioski, które wpłynęły do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

 

Na jakich zasadach będzie oceniany wniosek?

Wniosek o przyznanie stypendium będzie oceniany w pierwszej kolejności pod względem formalnym tj. pod kątem spełnienia przez ucznia wszystkich wymagań niezbędnych do otrzymania stypendium. W wyniku I oceny formalnej wniosek może zostać:

 • skierowany do uzupełnienia braków formalnych (przysługuje prawo do jednokrotnego uzupełnienia wniosku, po otrzymaniu pisma z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wskazującego braki formalne);
 • przekazany do oceny merytorycznej;
 • odrzucony – w przypadku jednoznacznego niespełnienia przez ucznia kryteriów wymaganych do otrzymania stypendium.

Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, zostają przekazane do oceny merytorycznej, którą zajmować się będzie Komisja Stypendialna. Komisja będzie oceniać wnioski, przyznając punkty za następujące kryteria:

 • średnie ocen: maksymalnie 25 punktów;
 • dochody: maksymalnie 10 punktów;
 • szczególne osiągnięcia edukacyjne: maksymalnie 30 punktów;
 • wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego: maksymalnie 10 punktów;
 • Indywidualny Plan Rozwoju ucznia: maksymalnie 30 punktów.

Komisja Stypendialna ma obowiązek przyznania dodatkowych 5 punktów za stałe zameldowanie na terenie wiejskim tzn. na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców.

Wniosek może być oceniony maksymalnie na 110 punktów.

Po zakończeniu oceny merytorycznej, Komisja Stypendialna zatwierdza listy rankingowe wniosków – osobno listę rankingową wniosków uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Liczba punktów otrzymanych na etapie oceny merytorycznej decyduje o miejscu wniosku na danej liście rankingowej, a tym samym o otrzymaniu stypendium.

Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.